• 51 Brandywine Drive, Ridgecrest, CA 93555. Locate us on the map.

 • 43 823 66 99

 • vistapoland@vista-poland.com

 • Zduńska Wola, Krobanów 34

  Aktualnie realizowane programy

  Projekt pn. ” Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa.”


  Cele i planowane efekty projektu:

  Celem projektu jest wdrożenie opracowanego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa i wejście z produktami Spółki na nowe zagraniczne rynki zbytu, które przełożą się na wzrost przychodów z eksportu.

  Efektem realizacji projektu będzie:

  • pozyskanie nowych klientów zagranicznych,
  • wzrost satysfakcji klientów,
  • zwiększenie roli przedsiębiorstwa w branży okiennej i udziału w rynku,
  • opracowanie i wdrożenie komunikacji wizerunkowej z rynkiem,
  • zwiększenie przychodów z eksportu.

  *Umowa o dofinansowanie projektu nr RPLD.02.02.01-10-0131/19-00
  *Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

  Wartość projektu: 735.824,00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 499.953,08 PLN

  VISTA POLAND sp. z o. o. realizuje projekt pod nazwą „Dywersyfikacja źródeł przychodów przedsiębiorstwa Vista Poland poprzez wprowadzenie na rynek nowych produktów ślusarki otworowej.”


  Cele i planowane efekty projektu:

  Celem projektu jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów firmy poprzez wprowadzenie nowej gamy wyrobów ślusarki otworowej. Niniejsze przedsięwzięcie będzie miało istotny wpływ na poprawę sytuacji przedsiębiorstwa a w konsekwencji utrzymanie miejsc pracy oraz podniesienie poziomu innowacyjności firmy poprzez wdrożenie
  nowoczesnych, przyjaznych środowisku rozwiązań produkcyjnych

  Wartość projektu: 1.291.538,42 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 921.155,05 PLN

  VISTA POLAND sp. z o. o. realizuje projekt pod nazwą „Wdrożenie wyników prac B+R z zakresu ekologicznego systemu izolacji z zastosowaniem w produkcji aluminiowej stolarki otworowej”


  Cele i planowane efekty projektu:

  Celem niniejszego projektu jest wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych, które nakierowane były na opracowanie ekologicznego systemu izolacji od niekorzystnych czynników zewnętrznych, w szczególności w zakresie termoizolacji jak i odporności na napór wody, dedykowanego dla aluminiowej stolarki otworowej.

  Przedmiotem niniejszego projektu jest wprowadzenie do oferty asortymentowej przedsiębiorstwa nowych okien aluminiowych, wyposażonych w system izolacji od niekorzystnych czynników zewnętrznych, który wytwarzany jest z udziałem surowców pochodzenia odpadowego.

  Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie Spółce podniesienia poziomu innowacyjności oraz konkurencyjności na rynku. Ponadto zostaną osiągnięte inne korzyści:

  1. uzyskanie przewagi rynkowej poprzez wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu,
  2. zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb obecnych i potencjalnych klientów,
  3. poszerzenie oferty przedsiębiorstwa,
  4. pozyskanie nowych klientów i zwiększenie przychodów przedsiębiorstwa,
  5. rozwój działalności eksportowej,
  6. stworzenie nowych miejsc pracy,
  7. zmniejszenie dysproporcji w dostępie do zatrudnienia,
  8. podniesienie poziomu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

  Wartość projektu: 6 693 363,73 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 2 992 000,00 PLN

  Projekt pn. “Rozwój spółki VISTA POLAND poprzez nabycie specjalistycznych usług doradczych”


  Cele i planowane efekty projektu:

  Celem projektu jest wsparcie prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych VISTA POLAND Sp. z o.o. przez Instytucję Otoczenia Biznesu.

  Dzięki realizacji projektu zrealizowane zostaną dwie usługi:

  1. Wsparcie w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientem
  2. Wsparcie w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją

  Realizacja projektu doprowadzi do:

  1. Wdrożenia usługi wsparcia w opracowaniu informatycznego systemu zarządzania produkcją
  2. Wdrożenia usługi wsparcia w opracowaniu i wdrożeniu informatycznego systemu zarządzania relacjami z klientem.

  Wartość projektu: 239.850,00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 165.750,00 PLN

  Projekt pn. “Opracowanie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa”


  Cele i planowane efekty projektu:
  Celem projektu jest opracowanie nowego modelu biznesowego, służącego rozwojowi działalności eksportowej firmy Vista Poland. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie wejście z produktami Spółki na nowe zagraniczne rynki zbytu, na których Spółka nie jest aktywna. Będzie to możliwe poprzez udział w imprezach targowych oraz pozyskanie przynajmniej jednego większego dystrybutora w każdym z wytypowanych przez Spółkę państw. Zagwarantuje to długoterminową współpracę oraz pojawienie się na stałe wyrobów firmy Vista Poland na wskazanych rynkach

  • Umowa o dofinansowanie projektu nr  RPLD.02.02.01-10-0059/19-00
  • Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


  Wartość projektu:
  46 740,00 PLN
  Wkład Funduszy Europejskich: 19 000,00 PLN